Om at bo til leje

Når du bor til leje findes der en række mere eller mindre komplicerede regler, der regulerer forholdet mellem lejer og udlejer.

 

Nedenfor har vi derfor forsøgt at besvare nogle af de spørgsmål, som vi ofte støder på i vores dialog med lejerne.

 

Indholds fortegnelse: 

  1.  Sådan foregår udlejning 

  2.  Lejlighedens stand ved indflytning

  3.  Veligeholdelse - Hvem betaler ?

  4.  Ordensregler

  5.  Affald          

  6.  Storskrald

  7.  Husdyr

  8.  Betaling af husleje og tilslutning til betalingsservice

  9.  Varmeregnskab

10.  TV- og antennebidrag

11.  Forsikring

12.  Opsigelse 

13.  Fraflytning

14.  Fremleje

1. Sådan foregår udlejning 

Vi udlejer normalt efter vores venteliste og derefter "først til mølle" princippet.

 

2. Lejlighedens stand ved indflytning

Inden 2 uger efter lejemålet er begyndt, skal der laves et indflytningssyn og en indflytningsrapport. Her kan du påpege eventuelle fejl og mangler, som skrives ned, og indflytningsrapporten underskrives herefter af dig, væsentlige mangler bliver straks afhjulpet og uvæsentlige mangler bliver registreret, så du ved fraflytning ikke kommer til at betale for udbedring af mangler, der var ved lejemålets begyndelse.

 

3. Veligeholdelse 

Den indvendige vedligeholdelse påhviler lejeren.

Lejeren løbende under lejemålets beståen skal foretages løbende vedligeholdelses- og istandsættelsarbejde, således at lejligheden til enhver tid fremstår som velvedligeholdt.

Det er altid udlejer, der afholder udgifter til udvendig vedligeholdelse.

Ved udvendig vedligeholdelse forstås ikke bare vedligeholdelse udendørs, men alt det, der ikke indeholdt i begrebet "indvendig". Det kan være maling af trappeopgang, og visse arbejder inde i lejligheden f.eks. reparation af utæt radiator. 

 

4. Ordensregler

Vi henviser venligst til det fælles ordensregler - Se ordensregler  

Alle lejer skal vise hensyn over for de andre lejer og følge de retningslinjer der er gældende for bebyggelsen og området.

Det indebærer, at:

De skal undgå at genere naboen med høj musik eller støj fra lejligheden og i øvrigt udvise gensidigt hensyn til alle.

Al færdsel i ejendommen og på udenoms arealerne, herunder henstilling af cykler, barnevogne og biler, skal ske, så det ikke generer andre beboere eller driften af ejendommen.

Er ejendommen forsynet med fællesvaskeri, skal ordensreglerne for brugen af vaskeriet følges. Der må f.eks. ikke efterlades tøj i vaskeriet, maskinerne skal tømmes efter endt brug, og der er regler for, hvor sent man må bruge maskinerne.

 

5. Husholdingsaffald

Der skelnes skarpt mellem husholdningsaffald og storskrald.

Ved husholdningsaffald forstås det daglige affald fra husholdningen. Dette er f.eks. kartoffelskræller, madrester, småemballage fra f.eks. sæbe, tandpasta m.m.  Husholdningsaffald skal i affalds containere, der er opstillet til formålet.

Renovationsvæsenets anvisninger på behandling af affald kan ses på

 www.skidt.dk

 

 6. Storskrald

Ved storskrald forstås f.eks. kasserede møbler, papkasser og andre større emballage m.m.. Dette affald må ikke anbringes i de containere og beholder, som er beregnet til husholdningsaffald, eller andetsteds på ejendommens arealer. Lejerne henvises til selv at sende sådanne effekter med storskrald eller køre dem på lossepladsen.

På renovationsvæsenets hjemmeside www.skidt.dk er der en oversigt over de datoer, der afhentes storskrald m.m. på netop din adresse. Endvidere kan man oplyse sin mailadresse, hvorefter man 2 dage før afhentning af storskrald får en besked herom. klik for tilmelding på www.skidt.dk

 

7. Husdyr

 Det er ikke tilladt at holde katte og hunde. Ligeledes er akvarier og småfugle heller ikke tilladt.

Små bur dyr såsom hamster, mus og kaniner kan der dispenseres for, såfremt disse ikke er til gene for de øvrige beboere i form af lugt. 

 

8. Betaling af husleje over Betalings-service

Dahls Bolig`s administrationssystem er baseret på automatisk EDB behandling af lejeopkrævninger. Du er derfor forpligtet til at lade lejen betales automatisk gennem Betalingsservice (PBS). 

Tilmeldingen kan foretages i et pengeinstitut eller på postkontoret. Du skal blot tage indbetalingskortet fra en lejeopkrævning med til din bank, og bede banken om at tilmelde fremtidige opkrævninger til BETALINGSSERVICE.

Du vil da være sikker på, at din leje også bliver betalt rettidigt, også når du holder ferie. 

 

9. Varmeregnskab

Varmeregnskabet opgøres for et år ad gangen.

Varmeregnskabsåret begynder hvert år den 1. juni og slutter efterfølgende år den 31. maj. Hver måned opkræves det et à conto varmebidrag sammen med lejen.

3-4 måneder efter varmeregnskabsårets afslutning, sendes varmeregnskabet ud til lejerne. For meget eller for lidt indbetalt i varmebidrag reguleres måneden efter, at varmeregnskabet er udsendt.

 

10. TV og Internet

Du skal selv betale abonnement direkte til evt Stofa.

 

11. Forsikring

Ejendommens forsikring dækker udlejerens erstatningsansvar over for tredjemand og for visse skader på bygninger. Ejendommens forsikring dækker således for skader på ejendommen i forbindelse med brand, vand, storm, kortslutning i elinstallationerne, bygningsskader ved indbrud m.m.

Du skal være opmærksom på, at udlejer og ejendommens forsikring ikke dækker skader på dit private indbo.

Et eksempel:

Lad os antage, at en radiator i lejligheden ovenover bliver utæt, at din lejligheds loft og væg bliver beskadiget, og at dit gulvtæppe bliver ødelagt af det nedsivende vand.

Ejendommens forsikring vil dække reparation af loft og væg. Din egen indboforsikring vil erstatte dit ødelagte gulvtæppe. Hvis du ikke har en forsikring, må du selv bære tabet af det ødelagte tæppe.

Vi anbefaler derfor, at vore lejer forsikrer sig, og evt. kontakter sit forsikringsselskab og undersøger, om ens egen forsikringsdækning er tilstrækkelig. 

 

12. opsigelse af lejemålet

Du kan opsige dit lejemål med 3 måneders varsel til den 1. i en måned (opsiger du eksempelvis din lejlighed den 20. august, ophører lejemålet den. 1. december).

Hvis du ønsker at flytte før udløbet af opsigelsesperioden, vil vi forsøge at finde en ny lejer inden.

Opsigelsen skal sendes direkte til os og skal være underskrevet af alle de lejer, der har underskrevet lejekontrakten, og altid af begge ægtefæller, for at være gyldig.

Samtidig med opsigelsen, men senest 8 dage før fraflytningen, skal du oplyse os om din nye adresse, således at vi kan fremsende flytteopgørelsen til Dem. Den endelige afregning for varme kan dog først ske, når ejendommens varmeregnskab er afsluttet.

 

13. Fraflytning

Senest 15 arbejdsdage inden fraflytningstidspunktet, skal du henvende dig til os for at aftale et tidspunkt for flyttesyn af lejligheden. Lejligheden og eventuelle kælder-/loftrum skal være tømt, når lejligheden synes.

Vi laver efterfølgende en flytteafregning, som fremsendes til dig på leje din nye adresse. Det tager normalt ca. 1 måned efter lejemålets ophør, før vi er i stand til at fremsende endelig afregning. 

 

14. Fremleje af din bolig

Fremleje kan kun ske efter forudgående aftale med udlejer.

I fremlejeforhold skal du som lejer være opmærksom på, at det kun er dig, som har pligten over for udlejer. Selv om man delvist har fremlejet sin lejlighed, er du stadig ansvarlig for at huslejen bliver betalt, og du er ansvarlig for din fremlejers adfærd i lejemålet og i ejendommen, og kun du er ansvarlig, hvis fremlejer ødelægger noget i lejemålet.